Kompanija Tehseko

Zaštita od požara

slika 6

Izrada normativnih akata

Obuka zaposlenih iz oblasti ZOP

Izrada sanacionog plana otklanjanja posledica od požara Izrada Pravila zaštite od požara

Izrada plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara Izrada programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti ZOP

Redovna provera znanja zaposlenih iz oblasti ZOP