kompanija Tehseko

Zatita lica

slika 10

Izrada Akta o proceni rizika i ugroženosti lica, imovine , objekata i poslovanja (prema Zakonu o privatnom obezbeđenju) . Licenca MUP PR1

Planiranje fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, lica, imovine i poslovanja . Licenca MUP LT1

Projektovanje i nadzor nad izvođenjem montaže tehničkog obezbeđenja u zaštiti objekata, lica, imovine i poslovanja. Licenca MUP LT2

Licenca MUP PR1

Licenca MUP LT1

Licenca MUP LT2